STYRELSE  |  THE BOARD

KÅRORDFÖRANDE | PRESIDENT OF THE BOARD

KÅRORDFÖRANDE | PRESIDENT OF THE BOARD

Filippa Alesand Lundin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-940 55 52


Filippa leder arbetet inom kåren och deltar i möten med såväl kommunerna som universitetet på alla nivåer. Hon för också mycket av kontakten med de övriga två studentkårerna vid Linköpings Universitet genom sin position i LUST-styrelsen. På medicinska fakulteten driver Filippa dessutom ett utskott med alla nio sektionsordföranden och är ansvarig för kårens arbete med SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. Filippa är examinerad logoped. 


Filippa leads the work within the student union and participates in meetings with both the municipalities and the university at all levels. Through her position in the LUST-board, she also works close with the other two student unions at Linköping University. At the Faculty of Medicine and Health Sciences, Filippa runs a committee with all nine section chairmans and she is responsible for the unions' work with SFS, Sweden's National Union of Students. Filippa is a graduated speech and language pathologist

VICE KÅRORDFÖRANDE | VICE PRESIDENT OF THE BOARD

Vacant - Contact Kårordförande (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-962 55 52


VKO har huvudsakligen ansvar för kårens ekonomi och näringsliv samt ansvarar för Consensus bil. Tillsammans med kårordförande bildar hon Consensus presidium och agerar Filippas högra hand i många lägen. VKO är också kårens Norrköpingsansvarige och för studenternas talan på möten och andra arbetsgrupper i Norrköping. 


VKO is mainly responsible for the unions' economy and business as well as the Consensus car. Together with the president of the board, she forms the Consensus Bureau and acts as a right hand to Filippa in many situations. VKO is also responsible for the unions' work with Norrköping and speaks on behalf of the students at meetings and other working groups in Norrköping. 

UTBILDNINGSUTVECKLARE | HEAD OF EDUCATIONAL AFFAIRS

UTBILDNINGSUTVECKLARE | HEAD OF EDUCATIONAL AFFAIRS

Jessica Karolina Rönnberg 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-940 55 20


Jessica har det övergripande ansvaret för utbildningsrelaterade frågor såsom utbildningskvalitet, kursplaner, examinationer, praktik (VFU) med flera samt sköter studentärenden kopplat till detta. Hon leder även ett utskott med utbildningsbevakare från alla sektioner på Medicinska fakulteten. Jessica är examinerad biomedicinsk student.


Jessica has the overall responsibility for education-related issues such as educational quality, course syllabi, examinations, internships (VFU), and more, and handles student matters linked to it. She also runs a committee with educational officers from all sections at the Faculty of Medicine and Health Sciences. Jessica is a graduated biomedicine student.

STUDIESOCIALT ANSVARIG | HEAD OF STUDY SOCIAL AFFAIRS

STUDIESOCIALT ANSVARIG | HEAD OF STUDY SOCIAL AFFAIRS

Mattias Johansson (Mottagning (Reception))

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-940 55 21


SA är huvudansvarig för mottagningen av nya studenter på den Medicinska Fakulteten under både vår- och höstterminen. Utöver mottagningen ansvarar SA för diverse studiesocialt relaterade frågor och händelser i Consensus. Mattias studerar på experimentell- och industriell biomedicinprogrammet. 


SA is primarily responsible for the reception of new students at the Faculty of Medicine and Health Sciences during both spring and autumn semesters. In addition, SA  is also responsible for various study social related matters and events within Consensus. Mattias is studying at the experimental and industrial biomedicine program.

CENTRALT ARBETSMILJÖOMBUD | HEAD OF STUDENT WELFARE AND SUPPORT

Vacant - Contact Studiesocialt ansvarig (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

073-981 50 25


CAMO ansvarar för frågor som rör arbetsmiljö, lika villkor och studenthälsa vid Medicinska Fakulteten. CAMO leder ett arbetsmiljöutskott med sektionernas arbetsmiljöombud. 


CAMO is responsible for issues related to work environment, equal opportunities, and student health at the Faculty of Medicine. CAMO runs a work environment committee with the sections' work environment representatives. 

MÖTESORDFÖRANDE | MEETING CHAIRMAN

MÖTESORDFÖRANDE | MEETING CHAIRMAN

Panagiotis Papadimitropoulos

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Consensus mötesordförande är den som sköter det som har med styrelsemötena att göra; innan, under och efter. Panagiotis studerar på experimentell- och industriell biomedicinprogrammet


The Consensus meeting chairman handles what has to do with the board meetings; before, during and after. Panagiotis is studying at the experimental and industrial biomedicine program

STYRELSELEDAMOT | BOARD MEMBER

STYRELSELEDAMOT | BOARD MEMBER

Hanna Sjöblom
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Hanna är styrelseledamot som hjälper till med Consensus arbete och driver projekt i och kring kårverksamheten. Hanna studerar på läkarprogrammet.


Hanna is a board member who helps with the work within Consensus and runs projects in and around the student union. Hanna is studying in the medical program.

STYRELSELEDAMOT | BOARD MEMBER

Anna Nordlander

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Anna är styrelseledamot som hjälper till med Consensus arbete och driver projekt i och kring kårverksamheten. Anna studerar på experimentell- och industriell biomedicinprogrammet.


Anna is a board member who helps with the work within Consensus and runs projects in and around the student union. Anna is studying in the experimental and industrial biomedicine program.

STYRELSELEDAMOT | BOARD MEMBER

Vacant - Contact other board members


En styrelseledamot hjälper till med Consensus arbete och driver projekt i och kring kårverksamheten. 


A board member helps with the work within Consensus and runs projects in and around the student union. HANDLÄGGARE  |  ADMINISTRATORS

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG | MARKETING MANAGER

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG | MARKETING MANAGER

Sai Shivani Devata
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Shivani är kårens resurs för grafiskt material, tryck och marknadsföring. Tillsammans med Mikaela är hon dessutom administratör för Consensus nätverk, sociala medier och hemsida. Shivani studerar på experimentell- och industriell biomedicinprogrammet


Shivani is the student unions' resource for graphic material, printing and marketing. Together with Mikaela, she is also the administrator of Consensus' network, social media and website. Shivani is studying at the experimental and industrial biomedicine program

CAFÉCHEF | CAFÉ MANAGER

CAFÉCHEF | CAFÉ MANAGER

Alice Carlsson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Alice är chef för Café Örat. Hon ser till att driften av Café Örat fungerar som det ska och att det finns caféarbetare. Hon leder även Cafégruppens arbete. Alice studerar på läkarprogrammet. 


Alice is the Café Manager of Café Örat. She ensures that Café Örat works as it should and that the café has workers. She also runs the work of the Café Group. Alice is studying at the medical program. 

PUBCHEF | PUB MANAGER

PUBCHEF | PUB MANAGER

Jacob Sjöholm
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som pubchef är Jacob ansvarig för Pub Örat, vilken hålls ett antal gånger per termin på kårhus Örat. Pubchefen planerar pubar tillsammans med pubstyrelsen. Jacob studerar på läkarprogrammet.


As pub manager, Jacob is responsible for Pub Örat, which is held a few times each semester at Kårhus Örat. The pub manager is planning pubs together with the pub board. Jacob is studying at the medical program.

PROJEKTLEDARE CARMA | PROJECT LEADER CARMA

PROJEKTLEDARE CARMA | PROJECT LEADER CARMA

Evelina From 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som projektledare för CARMA arbetar Mikaela med att planera och genomföra Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA). Evelina studerar på läkarprogrammet


As project leader for CARMA, Mikaela works on planning and implementing the Consensus Job Fair (CARMA). Evelina is studying at the medical program.

INTERNATIONELLT ANSVARIG | PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF CONSENSUS

INTERNATIONELLT ANSVARIG | PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF CONSENSUS

Jack Tarakjian
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som internationellt ansvarig är Jack anställd av MedFak International som handläggare i Consensus och utgör på så vis en länk mellan kåren och Medfak international. Han verkar för att driva internationaliseringsperspektivet inom Consensus arbete och har också ett internationellt utskott med de internationellt ansvariga från alla sektioner på Medicinska Fakulteten. 


As the President of the International committee of Consensus, Jack is employed by MedFak International as an administrator in Consensus and thus constitutes a link between the union and MedFak International. He works with the internationalisation perspective within Consensus work and also has an international committee with the international managers from all sections at the Faculty of Medicine and Health Sciences. 

Medlemsansvarig | Members-responsible

Soleil Iversen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


MEA har huvudsakligen ansvar för medlemsrelaterade frågor och samordning och planering av medlemsrekrytering. MEA är även delaktig i marknadsföringen av kåren.


MSA is mainly responsible for member-related issues and the organizing and planning of the recruitment of members. MEA is also involved in the marketing of Consensus.  

Studentrepresentantsansvarig | Student-representative officer

Wilma Eriksson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


SRA har huvudsakligen ansvar för rekrytering och tillsättande av studentrepresentanter. SRA är även samordnande för Consensus deltagande i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) aktiviteter.


SRA is mainly responsible for the recruitment and appointment of student-representatives. SRA also coordinates Consensus' participation in Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) activities.

Ekonomiansvarig | Economy-responsible

Elina Forsberg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ekonomiansvarig är en tillfällig post som ansvarar för kårens ekonomi. 


Economy-responsible is a temporary post that is responsible for the unions economy. 

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade