FRÅGOR OCH SVAR OM UTBILDNING OCH EXAMINATION

Kan jag överklaga ett betygsbeslut?

Det går inte att överklaga ett betygsbeslut, se 12 kap 4§ HF. Detta då examinatorn är ensam och högsta beslutsfattare i frågan. Istället kan du som student begära omprövning.  Rättelse av betygsbeslut kan ske i både positiv och negativ riktning vid uppenbara skriv- och räknefel eller fel inrapportering i LADOK. Omprövning av betyg motiveras då betyget är uppenbart oriktigt. Beslutet tas av examinatorn. Ett betyg bör inte ändras vid omprövning till nackdel för dig som student, även om fel upptäcks. 

För att begära omprövning behöver du identifiera vilka frågor som du anser bör omrättas och varför de förtjänar mer poäng. Ta kontakt med examinatorn via din liu-mejl.

För mer information: 

  • Högskoleförordningen (1993:100) 
  • Förvaltningslagen (2017:900)
  • Rättvis examination (UKÄ)
  • LiU’s lokala regelverk - se “Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings Universitet” DNR-LIU-00920
Vilken roll har examinatorn?
Har jag som student rätt att byta examinator?
Hur många examinationstillfällen har jag?
Vilka regelverk finns det gällande examination?
När och hur får jag reda på information om examinationen?
Får tentan skrivas när som helst?
Vet examinatorn vem som skriver tentamen?
Vad händer om jag inte har lämnat in hemtentamen i tid?
Vad händer om man har lämnat in en uppsats efter deadline?
Hur lång tid innan en omtentamen måste högskolan meddela datum för omtentamen?
Hur kort tid efter ordinarie tentamen får omtentamen ges?
Får jag som student återkalla en inlämnad tentamen?
Vad gäller om min examinator och min handledare har olika åsikter om nivån på min uppsats?
Vad händer om jag blir underkänd på min VFU två gånger?
Måste alla handlingar finnas tillgängliga?
Hur utformas en examination/tenta?
Får man examineras dubbelt på moment?
Vad händer om något händer med min tenta som jag inte rår över?
Hur lång tid får det ta för min examination att rättas?
Vilken feedback har jag rätt till när jag får tillbaka min examination?
Vilken hjälp kan jag få om jag blivit underkänd på en tenta?
Hur granskas tentor för att se att de håller rätt nivå?
Hur många schemalagda timmar får man i veckan?
Vad ska en kurs- och utbildningsplan innehålla?
Vad säger en kursplan?
Är tentatorn skyldig att meddela studenterna innan tentamen om hur tentan kommer rättas och t ex berätta om det finns frågor som väger tyngre?
Kan jag begära omrättning av min tenta?
Jag har glömt anmäla mig till tentan men vill tenta, kan jag tenta ändå?
Hur kan jag schemaläggas på VFU?
Tentamen under pandemin

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade